चित्र पाठवण्यासाठीचा फॉर्म

विद्यार्थी/विद्यार्थीनीचे नाव / Name of the Student :

जन्मतारीख / Birth Date :

शाळेचे नाव / School Name :

इयत्ता / Std :

शाळेचा पत्ता (पिनकोड सह) / SCHOOL ADDRESS (WITH PIN CODE ):

वडिलांचे नाव / Father’s Name :

वडिलांचा मोबाईल नंबर / Father’s Mobile no:

पालकांचा ई-मेल / Email id of Parents :

आईचे नाव / Mother’s Name :

आईचा मोबाईल नंबर/ Mother's Mobile No. :

निवासी पत्ता (पिनकोड सह) / RESIDENTIAL ADDRESS (WITH PIN CODE ):

Select image to upload :